TAMKin musiikin koulutuksen opintorakenne muuttuu, osaamisalueet säilyvät

Tiedote 5.12.2017 / TAMK Viestintä

Säveltämisen koulutusta ja esittävän säveltaiteen opintoja tarjotaan jatkossakin Tampereen ammattikorkeakoulussa – ei muusikon tutkintoon johtavina koulutuspolkuina, vaan tärkeänä osana musiikkipedagogikoulutusta.

Vuonna 2018 uudistuvissa opetussuunnitelmissa esittävä säveltaide yhdistyy osaksi instrumenttipedagogikoulutusta, ja säveltäjäopinnot integroituvat musiikinteoriapedagogien koulutukseen TAMKin korkeakouluneuvoston päätöksen mukaisesti. Nykyisiin esittävän säveltaiteen ja säveltäjän suuntautumispolkuihin ei oteta uusia opiskelijoita enää kevään 2018 yhteishaussa. Näissä suuntautumisissa aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden opintoihin muutos ei vaikuta, ja he voivat valmistua TAMKista normaalisti.

– Säveltäjäkoulutuksella ja esittävällä säveltaiteella on jo ennestään yhtymäkohtia musiikkipedagogikoulutukseen, joten koulutusten yhdistyminen on luontevaa. Sekä säveltäjäkoulutuksessa että esittävässä säveltaiteessa on tehty korkeatasoista työtä, joten luonnollisesti haluamme ne osaamisalueina säilyttää tamperelaisessa musiikin koulutuksessa, sanoo TAMK Musiikin koulutuspäällikkö Timo Salo.

Parempia työllistymismahdollisuuksia musiikin alalla

Salo painottaa, että tehdyillä muutoksilla parannetaan koulutuksesta valmistuvien työllistymismahdollisuuksia. Muusikon tutkinnon sijaan tulevat opiskelijat suorittavat Musiikkipedagogi (AMK) -tutkintonsa osana myös yleisen opettajan kelpoisuuden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, laajuudeltaan 60 opintopistettä. Valmistuneet musiikkipedagogit voivat työllistyä esittävän muusikon tai säveltäjän työn lisäksi opetustehtäviin.

Musiikkipedagogikoulutuksessa koulutetaan instrumenttipedagogeja eli soiton- ja laulunopettajia, musiikinteoriapedagogeja ja kuoronjohtajia.

– Muokkaamme opetussuunnitelmia niin, että säveltämisen opinnot mahdollistetaan musiikinteoriapedagogikoulutuksessa samoin sisällöin ja yhtä laajoina kuin aiemmin säveltäjäkoulutuksessa. Instrumenttipedagogikoulutuksen instrumenttiopinnot ovat jo nyt yhtä laajat kuin esittävässä säveltaiteessa. Myös monimuotoinen yhteismusisointi sekä koulutuksellemme ominaiset produktiot eri työelämäkumppaneiden kanssa sisältyvät musiikin opintotarjontaan jatkossakin, Salo sanoo.

– Uutena osaamisalueena huomioimme sävellyspedagogiikan, sävellyttämisen sekä oman musiikin tekemisen osana pedagogikoulutusta. Reagoimme perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen uudistuksiin sekä opettajan työnkuvan muuttumiseen.

Muutosten taustalla on talouden sopeuttaminen

– Suuntautumisrakenteen muutokset ovat musiikin koulutuksen sopeutumista alentuneeseen perusrahoitukseen. Esittävä säveltaide ja säveltäjä ovat TAMKin musiikin tutkintokoulutuksen pienimmät suuntautumispolut, niihin on otettu keskimäärin alle kymmenen opiskelijaa vuosittain. Erillisinä suuntautumispolkuina niissä on jouduttu väistämättä järjestämään erityisopintoja pienille opiskelijamäärille, ja näitä kustannuksia pyrimme pienentämään uudella opetuksen rakenteella, perustelee varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen.

– Ammattikorkeakoulujen valtiolta saama perusrahoitus on viime vuosina vähentynyt merkittävästi. TAMKissa olemme laskeneet, että kahden seuraavan vuoden aikana valtionrahoituksemme laskee noin 3,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan perusrahoituksemme vuonna 2019 on noin 25 prosenttia pienempi kuin se oli vuonna 2012.

TAMKin musiikin AMK-tutkintokoulutuksessa on 40 aloituspaikkaa ja ylemmässä AMK-tutkintokoulutuksessa 5 aloituspaikkaa. Tammikuussa 2018 uutena alkavassa Yhteisömuusikko-erikoistumiskoulutuksessa aloituspaikkoja on 7.

Timo Salon mukaan koulutuksen vastuuhenkilöt joutuivat puntaroimaan sopeuttamisvaihtoehtoja.

– Halusimme pitää kiinni aloituspaikkavolyymista. Näemme sen monessa mielessä tärkeänä, jo pelkästään koulutuksen ja Tampereen Musiikkiakatemian toiminnallisuuden kannalta. Jatkossa Musiikkipedagogi (AMK) –tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 32 aloituspaikkaa ja Muusikko (AMK) –tutkintoon johtavassa musiikkiteatterikoulutuksessa 7 aloituspaikkaa.

Seuraava korkeakoulujen yhteishakukierros alkaa maaliskuussa 2018.

Lisätietoja:
Tampereen ammattikorkeakoulu
– varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen, p. 03 245 2102, mikko.naukkarinen@tamk.fi
– musiikin koulutuspäällikkö Timo Salo, p. 050 441 3243, timo.salo@tamk.fi